Specialpedagoger

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår enhet för specialpedagogik heter Kristallen

Skolan har till uppgift att se till att alla elever når de nationella kunskapsmålen. Det är också skolans uppgift att möta samtliga elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Skolan och föräldrarna måste samarbeta för att på bästa sätt stödja eleverna.

 

Kristallen finns till för att hjälpa elever med behov av extra stöd genom att:

• Skapa lugna och trygga undervisningssituationer enskilt
   eller i liten grupp

• Ge eleven bättre självförtroende och en positiv självbild

• Ge elever specialpedagogiskt stöd

• Skapa lust, intresse och motivation.