Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsa”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevhälsa

På Edvardslundsskolan

 

Specialpedagoger/speciallärare finns på vår enhet Kristallen, 073-950 61 70
Maria Karlsson, Speciallärare
Linda Söderberg, Speciallärare
Yvonne Manns Andersson, Speciallärare
Victoria von Carlsburg, Speciallärare
Iman Yousif Hanna, Språkhandledare
Lana Shazad, SvenskaA-lärare

Så här arbetar specialpedagogerna

Kurator på Edvardslundsskolan är Marita Lindberg, 070-086 63 78

Eleverna kan få stödsamtal genom ett godkännande av målsman.

Vår kurator finns på skolan:
- måndag-torsdag kl 8-12.30
- fredag jämna veckor 8-12

Läs mer om kuratorns roll på skolan

Psykolog på Edvardslundsskolan
vakant
Kurator kontaktas i första hand.

Skolsköterskan Britt Algotsson Pössl arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.

Skolsköterskan träffas på telefon 070-167 22 68, på epost britt.possl@eskilstuna.se och och på sin expedition rakt in från entrén. Barn och föräldrar är välkomna vid behov. Tid till skolläkaren bokas hos skolsköterskan.

Måndagar 7.45 - 11.00
Tisdagar   7.45 - 16.15
Onsdagar 7.45 - 16.15 
Torsdagar 7.45 - 16.15
Fredagar finns Britt på Gökstensskolan.

Antimobbningsgrupp

Gruppen huvuduppgift är att förebygga, så att mobbning inte uppstår. Detta görs främst via värdegrundsdiskussioner i klassrummen och temaarbeten.

Antimobbningsgruppen har även till uppgift att agera om mobbning uppstår. När misstanke finns att någon eller några elever mobbas, skall någon i antimobbningsgruppen omedelbart kontaktas. Därefter börjar två av gruppens medlemmar att arbeta efter utarbetad behandlingsmall enligt ”Torshälla skolors modell”.

Bo Söderberg, Rektor, 016-710 73 82
Marita Lindberg, Kurator, 070-086 63 78
Britt Algotsson Pössl, Skolsköterska, 070-167 22 68
Jessica Hopstadius, Elevassistent, 0700-893 424
Ann-Marie Malmström, Barnskötare, 016-710 73 95
Inger Mårtensson, fritidspedagog 016-710 73 28
Marcus Aalto, Elevassistent, 070-340 24 08


Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.