Ordningsregler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ordningsregler på Djurgårdsskolan

 

För att uppnå en stimulerande arbetsdag som präglas av ordning, trygghet, studiero för alla så ska jag komma till lektioner och andra verksamheter på rätt plats i rätt tid, med rätt material och med rätt attityd.

 

Med rätt plats och tid menas att jag

1. kommer till rätt lokal i tid till lektionerna

Med rätt material menas att jag 
2. har med rätt material till lektionerna t. ex penna, sudd, rätt böcker och idrottskläder om jag har idrott

Med rätt attityd menas att jag

3. bidrar till arbetsro genom att använda en normal samtalston, ett vårdat språk samt uppträder respektfullt mot vuxna och skolkamrater

4. håller snyggt och städar efter mig i skolans lokaler

5. inte fotograferar och filmar med kamera eller mobiltelefon, om det inte ingår i skolarbete och överenskommits med lärare eller annan personal

6. lämnar ytterkläder i skåpen och respekterar personalens beslut om det är tillåtet att ha keps eller mössa på sig under lektionen. I matsalen tillåts inte ytterkläder eller mössa/keps.

7. inte röker på skoltid

8. lyssnar på musik i hörlurar efter överenskommelse med personalen

9. har mobilen avstängd/ ljudlös inne i skolans lokaler

10.endast använder mobiltelefonen på lektioner efter överenskommelse med läraren/annan  personal

  

Konsekvenser vid regelbrott som stör trygghet och studiero

Enskilt samtal mellan skolpersonal och elev vilket ska dokumenteras på blankett ”Brott mot ordningsreglerna i enlighet med kap 5:7”.
 
Vid upprepade eller allvarliga regelbrott sker utvisning ur undervisningslokalen för återstoden av undervisningspasset och beslut om ev. för– eller kvarsittning fattas, vilket innebär att eleven, och ofta även förälder/vårdnadshavare, kallas till samtal med rektor. Beslutet dokumenteras och vårdnadshavaren informeras alt. kallas till möte.

Omhändertagandet av föremål. Skolan har enligt skollagen rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten utgör en fara för säkerheten i skolan

Omhändertagande av föremål längre än till och med skoldagens slut meddelas till vårdnadshavaren.

Konsekvenser vid allvarligare regelbrott/upprepade regelbrott som stör trygghet och studiero när eleven inte ändrat sitt beteende efter upprepade uppmaningar från lärare och ev. kvarsittningar

Nedanstående insatser föregås av en utredning som sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Samråd kan ske via mail, telefonkontakt, möten på skolan. Behov av utredning tas upp på elevhälsans möten/EHT.

Vid allvarligare brott mot ordningsreglerna kan skolan besluta om avstängning under den tid som behövs för en skyndsam utredning.
 
Skriftlig varning inklusive information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.

Tillfällig omplacering där eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars tillhör eller undervisas på en annan plats inom samma skolenhet.

Tillfällig placering vid en annan skolenhet.

Ovanstående konsekvenser regleras i Skollagen kap.5.


 Ordningsrseglerna i PDF-format