Likabehandlingsplan på Djurgårdsskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Djurgårdsskolan

Läsåret 2014-2015

 

Mål

• Främja alla barns/elevers lika rättigheter och möjligheter till en trygg miljö

• Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

• Upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling

 

Vision

Ingen individ, såväl elev som vuxen, ska komma

till skolan och känna sig utsatt för diskriminering

eller annan kränkande behandling. Allas olikheter 

ska respekteras. Det är en rättighet för eleverna

att med tillförsikt och utan ”en klump i magen”

kunna gå till skolan, liksom det också är en

skyldighet att bidra till den miljön för andra

elever på skolan. Alla ska vara en god vän och

alla har rätt till vänner.

 

Grundläggande värden

Enligt läroplanen har skolan en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos

barnen/eleverna förankra, de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden som skolan ska hålla levande i arbete. Förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse ska främjas. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Eleverna ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

 

Läs planen i sin helhet här