Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring.

Eskilstuna kommun har centrala stödresurser för elevhälsa 


På Djurgårdsskolan

 

Specialpedagoger/speciallärare på Djurgårdsskolan är

 

Så här arbetar specialpedagogerna på Djurgårdsskolan

 

Funktionsinriktad musikterapi
Som ett komplement till specialundervisningen finns även Funktionsinriktad musikterapi (FMT) på Djurgårdsskolan för elever med särskilda behov.

 

Skolkurator

 

 

Skolpsykolog

Emma Lindbom är från och med den 1 juli 2016 den skolpsykolog som är knuten till Djurgårdsskolan.

Skolläkare 

Liana Maniala är den skolläkare som är knuten till Djurgårdsskolan. Kontakt till henne går via skolsköterskorna

 

Skolsköterskor

Åsa Jansson Tel 016-710 1645.
Åsas ansvarar för:
FSK Staren, 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B,
7A, 7B, 7C, 8A, 8C, 9A, 9C, Pilen A och E

Susanna Lind  tel 016-710 1567.
Susanna ansvarar för:
FSK Duvan, 1B, 2B, 3B, M4, 5B, M5, M6,
M7 ,7D ,7E, M8, 8B, M9, 9B, 9D, Pilen C och F

Öppen mottagning hos:
Susanna Lind

Öppen mottagning hos:
Åsa Jansson
Plan 3 (bredvid expeditionen)
Onsdagar kl: 9.00-10.00
Torsdagar kl: 9.00-10.00
Övrig tid efter överenskommelse
Plan 3 (bredvid expeditionen)
Tisdagar kl: 11.00-12.00
Fredagar 9.00-10.00
Övrig tid efter överenskommelse
   

 

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen är uppdelad i två delar  varav den ena arbetar med kamratstödjarmöten, utbildning mm. Den andra delen sitter i samtal med eleverna vid mobbningsärenden

Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.

Här finns fler ställen att vända sig till