Social utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Demokrati och värdegrundsarbete löper som en röd tråd i vårt arbete. Vi arbetar dagligen med att stärka varje barns självkänsla och självförtroende, för att utveckla förmågan att fungera både enskilt och i grupp. Till vår hjälp använder vi just nu olika kompisböcker som tar upp olika sociala teman t.ex. samarbete, lyssna och kom överens, säg stopp mm. Genom detta får barnen en bättre förståelse för varandra och främjar kamratskap.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden  
 som skolan ska gestalta och förmedla" (Lgr 11)