Eskilstuna kommun
01 november 2014 09:35

Grundskolor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
glada barn grundskola grundskola

 

Det här får du hos oss

Eftersom Eskilstunas kommunala skolor har stor frihet finns också mycket stor variation i arbetsmetoder. Här finns grupper med blandade åldrar där arbetslaget arbetar flexibelt. Det finns grundskolor som satsar extra på att elever ska utveckla sina intressen i bland annat musik, idrott, matematik, dans eller teknik. Det finns skolor som blandar elever från olika områden och de som låter eleverna gå i samma grupp från förskola till årskurs nio. Det finns Montessoripedagogik, matematikverkstäder, läs- och skrivprojekt, utomhuspedagogik och mycket mer.

Kunskap och trygghet

Kunskap består av många delar, som att skaffa sig faktakunskap, utveckla insikter, erfarenheter och färdigheter. Det är något vi tar fasta på i vårt dagliga arbete och vi använder oss av olika inlärningsmetoder för att ta tillvara varje elevs förutsättningar och möta varje elevs behov.

Trygghet och kunskap hör ihop. Barn och ungdomar som vistas i en trygg miljö ökar sina möjligheter till goda kunskaper och tryggheten är en förutsättning för att skapa en god undervisningssituation. Det här är vi bra på – undersökningar visar att eleverna i de kommunala grundskolorna känner sig trygga i sin skolmiljö.

Utvecklingssamtal

De kommunala skolorna i Eskilstuna har en lång tradition av engagerade och välutbildade lärare som samarbetar i arbetslag med elevens bästa i fokus. Självklart erbjuder vi utvecklingssamtal varje termin där lärare, föräldrar och elever möts. Utvecklingssamtalen leder till en skriftlig utvecklingsplan där det framgår hur vi tillsammans ska stödja elevens väg mot målen. Allt för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar till utveckling.

Elev- och föräldrainflytande

Alla elever ska kunna påverka och ta ansvar för sin egen arbetssituation och sitt eget lärande. De kommunala skolorna arbetar ständigt för att elever och föräldrar ska vara delaktiga både i vardagen och via elevråd och skolråd.

Alla elever och anställda har egna e-postadresser. Eskilstunas kommunala skolor har i flera undersökningar fått mycket goda resultat – vi har en av Sveriges bästa webbplatser för skolor. På webben informerar vi aktivt om vad som händer efter mottot: Allt du vill veta om Eskilstunas skolor ska finnas på webben. Här kan du hitta det mesta; allt från kontaktinformation till veckoplaneringar. Saknar du något – kontakta oss!

Internationellt arbete

Alla grundskolor har internationella projekt och kontakter i andra länder. Vi arbetar också för att den internationella mångfald som finns i våra skolor ska komma alla elever till godo.

Jämställdhet och mångfald

Eskilstunas kommunala skolor ser mångfald som en tillgång och erbjuder modersmålsundervisning, studieverkstäder med ämnesstöd på modersmålet. Vi arbetar för att flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar att tillgodogöra sig de kunskaper som skolan förmedlar. Alla skolor arbetar aktivt mot mobbning. Vi har likabehandlingsplaner och handlingsplaner och många skolor har kamratstödjare som utbildats i arbetet mot mobbning.

Hälsa och miljö

Eskilstunas kommunala grundskolor arbetar aktivt med frågor som rör hälsa och miljö och strävar efter miljöcertifiering. Alla grundskolor lagar god och näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets riktlinjer – de flesta i egna kök.

Inte bara skola

Alla grundskolor med förskoleklass till år 6 har fritidshem för 6-9-åringar och öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar. Ett antal skolor har också fritidsgårdar öppna på kvällstid för tonåringar. Vilka framgår på varje skolas webb.

Elevkort

Alla grundskoleelever får ett så kallat elevkort som är unikt för Eskilstuna kommun. Med det kan barnet åka utan egen kostnad på bussarna inom kommunen maximalt fyra gånger per dag. Elevkortet gäller både på vardagar, helger och skollov förutom sommarlovet.

Kortet erbjuds alla oavsett avstånd till skolan. Även barn i friskolor får elevkort. Det enda villkor som finns är att eleven ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.
Barn som bor långt från närmsta skola kan ha rätt till särskild skolskjuts. Det kan du läsa mer i menyn till vänster.

Mer information

På skolornas webbsidor finns utförlig information om skolorna.

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan