Barn, elev och föräldraenkäter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För att få veta vad barn, elever och föräldrar tycker om kommunens förskolor och skolor genomför kommunen en enkätundersökning varje år. Vårdnadshavare med barn i förskola och barn i årskurs 2, 5 och 8 ges möjlighet att svara på enkäten. Elever i nämnda årskurser får besvara enkäten på skoltid.

De allmänna frågorna utvärderas enligt en fyrgradig skala där fyra är högst och ett är lägst. Frågorna om hur nöjda barn och föräldrar är utvärderas enligt en tiogradig skala där tio är högst och ett är lägst.

Resultatet ger ett bra underlag till hur vi kan fortsätta att förbättra och utveckla förskola och skola.

År 2016 var det första året som enkäterna genomfördes digitalt

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Du hittar varje förskolas enkätsvar för 2015 på förskolans hemsida under rubriken Resultat och kvalitet.

Sammanställt resultat för samtliga förskolor 2015 hittar du här:

Resultat från barnenkäter i förskolan 2015

Resultat från föräldraenkäter i förskolan 2015