Nora idrottsförskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föreståndare: Neeran Ezat
Telefon: 073-713 25 98
Email: info@noraforskola.se   

Noras idrottsförskola har en verksamhetsprofil med inriktning idrott, rörelse, hälsa och språklig medvetenhet. Förskolans vision bygger på en sund livsstil där fysiska aktiviteter, utevistelse, näringsriktig kost och kreativ arbetsmiljö ingår.

Vi vill ge barnen en positiv inställning till lek och idrott, därför är nyckelorden i vår pedagogiska verksamhet rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande. Genom idrott och rörelse stärks bland annat barnens fysiska ställning, självkänsla, sociala samspel och förmågan för hänsynstagande. Barnen får även chansen att träna sin motorik, kropps- och rumsuppfattning samt balans och koordination.

Utevistelse är en viktig del av barnens lärande och utveckling, därför kommer friluftsdagar, utflykter, orientering, utevistelse på gården, i skogen och lekparker i nära områden kommer att planeras och anordnas vid flera tillfällen.
Vår vision är att kunna skapa en trygg, varm och lärorik miljö för barnen, därför kommer orden demokrati, delaktighet och jämställdhet vara utgångspunkten för vårt intresse för barnen. Dem mål som förskolan strävar att uppnå i verksamheten är tagna ur förskoleläroplanens Lpöf 98 mål och riktlinjer.

Förskolelokalen har flera stora rum, där det största rummet kommer att vara inrett med idrottsstimulerande redskap. I Nora Idrottsförskola ingår ett kök där måltiderna kan tillagas från grunden, då vi vill skapa goda och hälsosamma matvanor.
Förskolans idrottsprofil är intressant och det är spännande att se på vilket sätt denna profil kommer att utveckla barnen. Minst en av personalen kommer att ha en bakgrund inom idrott, för att kunna anpassa det efter barnens och verksamhetens behov.

Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

www.noraforskola.se