Självvärdering

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Självvärdering är en arbetsmetod som har hjälpt  personalen att höja vår kvalitet i förskola.

Det handlar om att personalen ska granska sitt förhållningssätt i det vardagliga pedagogiska arbetet. Genom självvärdering har vi förbättrat det pedagogiska arbetet i enheten.

 Vi använder oss av färdigt utarbetat material som heter BRUK.
Begreppet BRUK står för B -bedömning, R-reflektion, U-utveckling, K- kvalitet.


Det här materialet utgår från nationella måldokumenten. Genom att arbeta med självärderingen har vi fått bättre struktur på vårt arbete, personalen har blivit tydligare mot varandra och har bättre pedagogiska diskussioner.

Genom att undersöka delar av vår verksamhet får vi en mer objektiv bild hur det ligger till och vad vi måste göra för att få en förbättring.

Hittills har vi arbetat med vår barnsyn, barns inflytande, genus, och demokratiska principer i arbetslaget. Hela arbetet med självvärderingen har vi dokumenterat och vi ska använda det som underlag för kvalitetsredovisning.