Bockarna Bruse - första delen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

.

Bockarna Bruse- 
förskolans  allra första projekt

 

 

Bakgrund


Projektet ”Bockarna Bruse” började då vi öppnade förskolan i september 2009. Av de barn som skolades in under hösten hade 95 % annat modersmål än svenska och de flesta av barnen och deras föräldrar kunde överhuvudtaget ingen svenska alls och för de allra flesta var det första mötet med den svenska förskolan. Vi skolade in barn från nio olika språkgrupper och de flesta av oss pedagoger kunde bara prata svenska och möjligtvis engelska. Vi ville därför skapa en gemensam utgångspunkt som kunde förena oss med både barn och föräldrar, då vi hade en begränsad verbal förståelse för varandra. Vår avsikt var att skola in barnen till förskolan och verksamheten på ett lärorikt, lekfullt, och roligt sätt. Vi ville att barnen skulle få möjlighet att vara kompetenta och få tilltro till sin egen förmåga. Varje barn skulle få vara unikt med fantastiska resurser och då skulle inte språket få vara ett hinder. Vi förstod att vi måste använda både magi och fantasi som redskap för att nå barnen på andra sätt än just verbalt. Det blev barnen som kom att visa oss vägen genom sitt stora intresse för sagan om Bockarna Bruse.


 

Barnen provar att spela upp sagan på landskapet de skapat i ateljén. Landskapet används sedan som spelplats för barnens egna filmer om
Bockarna Bruse.

 

I ateljén växer också kulissen till teatern om Bockarna Bruse fram.

 

Barnen ritar och målar detaljer ur sagan många gånger under projektet. Genom barnens bilder kunde vi pedagoger se vad som intresserade barnen mest i sagan, samt vilka ord och begrepp de tagit till sig.


 

Vi såg också att barnen fascinerades av bron i sagan vilket vi tog tillvara på. Barnen fick rita broar och sagan fick även komma med in i byggrummet för att locka barnen att bygga olika broar.


 

Projektbeskrivning


Vi såg att ett intresse väcktes hos barnen när vi läste och dramatiserade sagan om Bockarna Bruse. Eftersom verksamheten ska utgå från barnens intresse och erfarenheter enligt Lpfö- 98/10 blev Bockarna Bruse en gemensam utgångspunkt för oss alla. Från början användes konkret material för att alla barn lättare skulle förstå sagans handling och vara ett stöd i språkutvecklingen. Flera av barnen fick också höra och se sagan spelas upp på sitt eget modersmål av de språkstöd vi hade tillgängliga vid inskolningen, detta för att förstå handlingen. Under projektets gång har barnen fått uppleva och arbeta med sagan på många olika sätt för att skapa förståelse och mening kring vad sagan handlar om. Barnen har haft tillgång till ett rikt utbud av material för att locka fram deras fantasi och kreativitet. Barnen har erbjudits och använt de olika materialen i våra varierade miljöer, både ute och inne. Ett barn har ”hundra språk” enligt Reggio Emilia filosofin, vilket innebär att använda många olika uttrycksformer. Detta ville vi ta fasta på i vårt projekt då vi ville ge barnen stora möjligheter för lärande. 
Genom fantasi, skapande och lek i mindre grupper har barnen fått använda många av sina olika sinnen för att på så sätt hitta sitt eget uttryckssätt och skapa förståelse och sammanhang. Under projektets gång har barnen lärt sig många nya ord och begrepp. Men de har också lärt känna varandra, oss pedagoger samt bekantat sig med förskolans miljö och material. Som pedagog har det varit helt fantastiskt att uppleva Bockarna Bruse tillsammamans med barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.