Pedagogisk idé och vision för förskolan!

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

"Vi är modiga och utmanar
Vi välkomnar olikheter och idéer
Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära"


 ”Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. Det pedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger.” (Lärandets grogrund)
I Läroplan för Förskolan, Lpfö 98, står det ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.”
Förskolan är en plats för lärande och ett komplement till hemmet för barnet. Den är också en arbetsplats för pedagoger. Förskolan är en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Miljön skall utformas så att möten blir möjliga.

Barn- och kunskapssyn
Varje barn är unikt och kompetent. Vilket innebär att pedagogen ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Barnet är nyfiken på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken har en central betydelse för barns lärande. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt och intellektuellt.
Barn skall ha inflytande över sin vistelse i förskolan. Förskolan ska vara en plats där barn får möjligheter att lära sig föra samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra och där de demokratiska värdena förankras. Pedagogerna skall möta varje barn utifrån barnets individuella behov. Barnet skall hela tiden vara i centrum.

Pedagogens roll

Hela förskolan bildar ett gemensamt arbetslag. Ur det stora arbetslaget bildas mindre arbetslag som består av 6 pedagoger. Varje pedagog ansvarar för och arbetar enskilt eller tillsammans med någon annan pedagog med en mindre grupp barn under större del av dagen.  Barngruppens behov och sammansättning styr gruppens storlek och innehåll i verksamheten och varje pedagog skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar.
Pedagogens roll är att ansvara för att ställa frågor till barnet, fungera som handledare till barnets eget kunskapsskapande. Pedagogen ska tolka, analysera, ge stimulans, förstå, samspela, ge stöd och utmaningar, se varje barn, engagera sig i samspelet både med det enskilda barnet och gruppen.

Pedagogisk dokumentation
Genom dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt fångar pedagogerna i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Det är viktigt att dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och bidrar till ständig utveckling av arbetet.

Föräldrar
Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i förskolan. Det är viktigt att det finns forum för föräldrarna att påverka verksamheten i förskolan för deras barn. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är ett tillfälle för samtal. Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldraråd är ett annat forum för att kunna utveckla verksamheten. Det skall i den nya förskolan finnas gemensamma mötesplatser mellan föräldrar och mellan pedagogen och förälder.

Den pedagogiska miljön
Förskolan skall ha en miljö anpassad för barnen. Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Den pedagogiska miljön är ett begrepp som innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. Det skall finnas utrymme för lek, att undersöka och experimentera. Miljön skall vara trygg, säker och utmanande för barnen.
Förskolan är en verkstad för lärandet, ett laboratorium för experiment och en ateljé för skapande verksamhet.
Förskolan och dess miljö skall aktivt verka för att barn oavsett kön, klass eller etnicitet har samma möjlighet till inflytande och utveckling.
Utemiljön är också en del av den pedagogiska miljön. Gården skall vara en spännande, utmanande plats och vara en del av naturen. Enligt forskningen kännetecknas gårdar med hög lekpotential av stor yta och stora områden av kuperad terräng, buskage och träd.
Gården skall vara överblickbar men det är också viktigt att det finns plats för barnen att ”gömma sig och komma undan” t.ex. under buskar, bakom stenar. Det skall finnas mycket löst material som sand, pinnar, vatten, jord etc. ”Springyta” för barnen måste finnas mellan de olika vegetationerna.
Gården är ett komplement till inomhusmiljön, vissa aktiviteter lämpar sig bättre utomhus t.ex kasta, klänga, hoppa, springa. Det är viktigt att gården inbjuder till riklig fysisk aktivitet inte minst ur ett hälsofrämjande perspektiv.