Föräldraråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vill du vara representant i Föräldrarådet på Stenby förskola?

 

Vad säger skollagen (2010:800) om föräldraråd?
Skollagen 4 kap
12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen
13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs
.
Vad är syftet med ett föräldraråd på Stenby förskola?
Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns och familjers bästa på vår förskola och även kunna fungera som en informationslänk mellan Eskilstuna Kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, förskolechef, pedagoger och föräldrar.  Syftet är inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla våra barn.

Föräldrarådets uppgifter:
Föräldrarepresentanterna i Föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i Föräldrarådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har.

Föräldrarådet ger föräldrar insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta i förskolans utvärdering.  Föräldrarådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska utvecklingen och verksamheten, som till exempel förskolans profileringar och barnets lärande. Det kan även röra frågor gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen, lokala verksamhets planen, innehåll på föräldramöten etc.

Representanter
Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från hemvisterna Mojängen, Manicken, Krumeluren och Mackapären, två pedagoger (varav en skriver minnesanteckningar som ska spridas till alla föräldrar på förskolan) samt förskolechef (Mötesledare och ansvarar för kallelse samt dagordning).
 
Föräldrar som önskar delta i Föräldrarådet anmäler sitt intresse till leif.edeborg@eskilstuna.se

Frågor som inte behandlas av föräldrarådet.

Förtydligande om vilken typ av frågor som inte skall drivas i Föräldrarådet:
- Frågor om enskilda barn
- Frågor om enskild personal
- Frågor som rör ligger inom ramen för förskolechefens arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, personalens kompetens.

Föräldrarådet har 4 träffar/år eller fler vid behov.