Gemensamma mål för Staren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Starens fyra avdelningar har gemensamt arbetat fram en verksamhetsberättelse där vi har enats om ett grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra hela förskolan och visa sig i de områden vi alltid arbetar kring. Detta kombinerat med en god dokumentation och uppföljningen genom kvalitetsredovisning anser vi är en del av er garanti för att era barn får en trygg, glädjefull, inspirerande, utvecklande och lärorik tid på förskolan Staren.

Här nedan följer en kortare beskrivning hur vi tänker kring de områden förskolan är satta till att arbeta kring. Tilläggas skall att pedagogerna är av uppfattningen att dessa områden inte kan existera var för sig utan är i ständigt samspel för att skapa och att ge goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

 

Normer och värden

Alla människor inom verksamheten arbetar för att på ett naturligsätt befästa begreppen solidaritet, demokrati och respekt gentemot sig själv och andra.

 

Utveckling och lärande

Varje avdelnings pedagoger ska på ett aktivt sätt vara medforskare till barnen. I den dagliga verksamheten ge tillfällen till att uppleva sin värld, att erfara vad som händer och att utforska den.

 

Barns inflytande

Pedagogerna formar utifrån de förutsättningar som finns, möjligheter för barnen att påverka sin dag eller verksamhet. Vi vill även visa dem den demokratiska processen.

 

Förskola och hem

Det viktigaste ordet här är trygghet. Trygghet för dig som förälder, trygghet för det nya barnet, med oss, avdelningen och miljön.

Inskolningen ska vidare vara ett sätt för er att få en inblick i hur ert barns vardag kommer att se ut efter att ha börjat hos oss.

 

Lek

Är en viktig och stor del av Starens förskola. Leken inom förskolan används på många olika sätt. Dels som ett läroforum där barnen utvecklar samspel, får ny kunskap, befäster begrepp och lär sig förstå sin omvärld för att nämna några.

 

Jämställdhet

Förskolan Staren arbetar efter att utforma verksamheten efter individernas behov och intressen, ej utifrån kön.

 

Miljö

Vi använder oss av skogen, experimentering, kompostering samt källsortering för att, i verksamheten, naturligt ge barnen en ansvarskänsla för sin miljö och hur våra handlingar som människor påverkar den värld vi lever i.

 

Språk

Ett ungt barn kommunicerar på många olika sätt. Vi arbetar för att barnen ska utveckla ett rikt ordförråd med befästa begrepp samt att de kan kommunicera på olika sätt och i olika situationer. Förstå andra och själv kunna förklara.

Vi har även tillgång till en special-talpedagog från Stödcentrum

 

Matematik

Inom matematiken som område arbetar vi aktivt med att ge barnen ett rikt begreppsförråd och förståelse av dessa på ett konkret sätt.