Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla förskolor ska arbeta aktivt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Som stöd för arbetet gör förskolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

För Torshällas förskolor finns en gemensam övergripande likabehandlingsplan som beskriver de delar av arbetet mot diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, som är gemensamt för alla förskolor. Den övergripande planen hittar du här!

Varje enhet upprättar dessutom en årlig plan som en bilaga till den övergripande planen. Den årliga planen utgår från en aktuell kartläggning av enhetens behov och förutsättningar, och beskriver det planerade arbetet för året. Här hittar du den årliga planen för Villekulla förskola för 2015: Årlig plan 2015 Västergökens förskola