Röd modul

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Röd modul, ÖST och VÄST är barnen 3-5 år gamla.

Enligt Läroplanen för förskolan LpfÖ 98/10 ” skall den pedagogiska verksamheten genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.” Vi lägger stort fokus på trygghet och bemötande. Vi ser det kompetenta barnet och bekräftar och utmanar varje individ till självkänsla och självtillit. Det är barnens erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation att skapa förståelse för sin omvärld som är i fokus. Med hjälp av bland annat olika projekt integrerar vi olika ämnen och jobbar tvärvetenskapligt.  Multimodaliteten och variationen av aktiviteter möjliggör delaktighet och inflytande, något som ger förutsättningar för att alla barn ska kunna vara med.  Vi har en föränderlig miljö som är lärorik och utmanade.

röd

Våra dagliga sångstunder ger –i tillägg till den musikaliska upplevelsen—träning i språk, begrepp, matematik, rörelse, social träning med mera. Vi ser det viktiga i att ge en visuell upplevelse i samband med sångerna, så vi använder oss av både rekvisita och teckenspråk.

röd

 I vår pedagogiska miljö finns det material och intryck att ta till sig som främjar barnens nyfikenhet på matematik. Vi arbetar med matematiken i vardagen vid rutinsituationer som påklädning och måltider.

röd

röd

I den dagliga verksamheten använder vi oss av rim och ramsor, sagor och sånger där barnen får uppleva med alla sina sinnen. Barnen får bygga upp sin förståelse av språket på ett lustfyllt sätt.

röd

röd

Barnen använder fantasin och kreativiteten i skapande aktiviteterna där de både uttrycker och bearbetar olika känslor och upplevelser samt tränar fin motoriken och koncentratonsförmågan.