likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

 
Torshälla förskolors vision
Hos oss känner sig alla barn trygga och bemöts med respekt för sin egenart. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

 

Lagar och definitioner

Utdrag ur diskrimineringslagen (2008:567)
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering  och
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.

Utdrag ur skollagen (1985:1100)
14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Ändamål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet
enligt denna lag. Lag (2008:571).


Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan
att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett
barns värdighet.

 

Utvärdering av föregående års plan

Tidigare år har vi haft en övergripande likabehandlingsplan som inte var nedbruten till enhetsnivå. Denna omfattande plan fungerade inte som det levande dokument  som vi hade förväntat oss.

Årlig plan
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan
med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.
En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan. Lag (2008:571).


Förebyggande arbete


Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer

 
1. Kartläggning
Genom diskussioner i arbetslaget på vårterminen 2011, kom vi fram till att vi har två så kallade ”riskrum”, ”kuddrummet” och toalettutrymmet, där barnen oftare utsätts för kränkning. I kuddrummet, med knuffar och slag och genom att bli utvisad ur rummet av andra barn som vistas i rummet. Toalettutrymmet, där vi personal även byter blöjor, barn/personal kliver in i rummet när ett barn sitter på toaletten, stör, toalettutrymmet går ej att låsa eller att barn sitter kvar på toaletten utan att få hjälp.


2. Målformulering

Att det ska vara : 1. mer lustfyllt och mindre konflikter i ”kuddrummet” 2. barnen ska känna sig trygga i toalettutrymmet, kunna få vara ifred och få hjälp vid behov

3. Insatser

1. Närvarande pedagog  vid lek i ”kuddrummet” , väg och handleda barnen i samspelet med varandra.
2. Visa på andra toaletter som kan andvändas och som går att låsa, uppmuntra barnen att säga till ifall de behöver hjälp vid toalettbesök .

Främjande arbete
Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling..
1. Målformulering
1. Att vi i arbetslaget har en samsyn 2. reflektera med varandra i arbetslaget.
2. Insatser
Att vid planeringar, ”husmöten” , reflektera och diskutera likabehandling.

Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda

1. genom pedagogernas observationer 2. genom barnens observationer/berättelser  3. genom att väg och handleda barnen

 
Barnens delaktighet
Involvera barnen genom samtal och i att lyfta bra förebilder och bra handlingar.

Förankring
Likabehandlingsplanen kommuniceras med vårdnadshavare vid inskolningssamtal och föräldramöten. Den finns även utlagd på varje förskolas hemsida.
Personalen samtalar med barnen om förhållningssätt och kamratrelationer i olika för barnet meningsfulla sammanhang.
Personalen har haft utbildningsdag under våren 2011 och skapar en likabehandlingsplan som gäller på enhetsnivå.

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsplanen utvärderas i samband med övrig utvärdering av verksamheten i slutet av vårterminen. Utvärderingen ligger till grund för nästkommande års likabehandlingsplan.
  

 

 


Rapport vid kränkande behandling

Dagens datum:
 Enhet:
Händelsens datum:
 Enhetschef:
Datum för uppföljning:
 Rapportör:
Datum för avslut:
 

Händelseförlopp:

 

 

 


Informerade personer:
 Ansvarig chef informeras alltid och får en kopia av rapporten.


Planerade åtgärder:
 
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lag (2008:571).