Mål och uppdrag 2014-2016

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Årets 4 åtaganden

 

•Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan- läsning/kommunikation

•Dokumentation av barns förändrade kunnande

 •Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt på förskolan

•Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på

Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan- läsning/kommunikation

 

Förvaltningens mål

Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan.

Lokalt mål FSO Norr

Barnens möjligheter till kommunikation har utökats den 30/5 2016.

 Konkretisering:

Alla arbetslag har god kännedom om samtliga barns språkliga erfarenheter. Alla avdelningar har lärmiljöer som främjar både tal, skrift, bild, musik, dans, drama och andra uttrycksformer. Alla avdelningar har strukturerat, organiserat både innehåll och aktiviteter i verksamheten för både barn och personal, där barnens möjligheter för kommunikation har ökat.

 

Dokumentation av barns förändrade kunnande 

Förvaltningens mål

Flickors och pojkars lärprocesser är både stimulerade och utmanade. Barnens förändrade kunnande är synliggjorda och dokumenterade. Ingångsvärdet/nuläget utifrån enhetens systematiska kvalitetsarbete har utvecklats från HT 2015 till VT 2016

Lokalt mål FSO Norr

Varje enskilt barns förändrade kunnande är dokumenterade och synliggjorda senast 30/5-2016

 

 

 

Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt på förskolan

Förvaltningens mål

 

 Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga på förskolan. Enhetens resultat utifrån ingångsvärdet/nuläget från de båda brukarenkäterna 2015 är bibehållet vt 2016.

Lokalt mål FSO Norr

Senast 30/5-2016 är samtliga avdelningar/gruppers dagliga rutiner och aktiviteter synliggjorda och kommunicerade till samtliga barn och vårdnadshavare

Konkretisering:

Arbetslagen har skapat ett strukturschema och organiserat verksamheten med ett färre antal barn i grupperna så att varje barns uppfattningar, åsikter respekteras och har lyfts fram. Alla arbetslag har rutiner för genomförande av den dagliga verksamheten som utgår från barns erfarenheter, intressen och behov. Arbetslaget har regelbunden dialog med vårdnadshavarna om barnets trygghet och trivsel. Alla avdelningar planerar, utför, följer upp och förbättrar hela verksamheten med stöd av husmodellen, barn reflektioner och språkdomänerna.

Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på

Förvaltningens mål

Samtliga vårdnadshavare och barn upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Enhetens resultat har ökat utifrån ingångsvärdet/nuläget från de båda brukarenkäterna 2015 till vt 2016.

Lokalt mål FSO Norr

I maj 2016 kännetecknas personalens förhållningssätt av nyfikenhet, engagemang, öppenhet och förståelse för barn och vårdnadshavare.

Konkretisering:

I varje möte tar vi tillvara på och är lyhörda för barns och vårdnadshavares tankar, idéer, behov och erfarenheter.