Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Varför en plan?


Att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan - barns mänskliga rättigheter
Systematiskt arbete mot kränkningar har effekt
En trygg miljö i förskolan

Att främja barns lika rättigheter oavsett;

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning
  • samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vi kartlägger med incidentrapporter under minst sex veckor

 

Mål och uppföljning

Barnen har en trygg, hälsofrämjande och kamratlig miljö på förskolan.
Barnen får kunskaper och förståelser om olika kulturer, så som måltider, födelsedagsfirande och andra kulturella traditioner

Personalens insatser

Vi går in direkt och aktivt i situationer där barn uttrycker sig respektlöst eller nedlåtande mot/om någon annan
Vi avbryter direkt om barn utövar fysiska slag mot annat barn.
Vi samtalar med barnen utifrån deras uppfattning om sin vistelse på förskolan.
Bjuder in föräldrar till samtal om kulturella vanor och traditioner
Incidentrapportering sker kontinuerligt och en fördjupad kartläggning görs under året.

Rutiner för akuta situationer

Personalen ska ha god uppsikt över de områden och platser där barn befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen ska i sitt arbetssätt och förhållningssätt planera och organisera för att kunna samspela, kommunicera och interagera med barnen.