Lokal verksamhetsplan 2015/16

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den lokala verksamhetsplanen (LVP) är ett dokument som utgår från de mål som kommunen och skolförvaltningen satt upp för Eskilstunas förskolor. LVP:n beskriver hur vi arbetar i vår förskoleverksamhet. Det är ett levande dokument som med tid kan komma att förändras eftersom verksamheten ständigt förändras i samverkan med de barn och vuxna som hör till den.

Vi på Norrvallavägens förskola arbetar utifrån barn- och utbildningsförvaltningens 4 mål som vi sedan brutit ner till lokala mål och vidare till avdelningsnivå; Lässatsning, Synliggöra och kommunicera läroprocesser, Trygghet och Bemötande.

1. LÄSSATSNING

MÅL: Senast maj 2016 har vi på Norrvallavägens förskola stimulerat, utmanat och utvecklat flickor och pojkars läslust, läsförståelse och läsvanor

BESKRIVNING: I Lpfö beskrivs hur varje barn ska få utveckla sin förmåga att lyssna, att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Vidare beskrivs vikten av att utveckla barns förmåga att leka med ord, berätta, och utveckla barns intresse för skriftspråk, bilder och texter. Förskolan arbetar aktivt med språkarbetet. Personalens upplevelse är att arbetet med språket ger en stor effekt i kommunikationen och samspelet mellan barn-barn och barn-personal.

2. SYNLIGGÖRA OCH KOMMUNICERA LÄROPROCESSER

MÅL: På vår förskola planerar vi, följer upp, utvärderar och utvecklar systematiskt och kontinuerligt vår dokumentation kring barns förändrade kunnande, för att synliggöra att flickor och pojkars lärprocesser blir både stimulerade och utmanade. Senast i maj 2016 ska arbetslagen ha utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet.*

BESKRIVNING: I Lpfö beskrivs vikten av att stödja och utmana barn i deras lärande, därför behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet. Förskolan behöver lära sig mer om hur barns kunnande förändras och synliggöra när barnen upplever förskolan som intressant, rolig och meningsfull. Vi behöver på förskolan arbeta med att öka kunskapen om vad Lärprocesser innebär. Det finns också ett behov av att hitta en struktur i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka förståelsen för dokumentationens betydelse.

3. TRYGGHET

MÅL: Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga på Norrvallavägens förskola. Förskolans resultat utifrån  föräldraenkäten och barnenkäten från 2015 är bibehållet vt 2016.

BESKRIVNING: Enligt Lpfö 98 ska barnen erbjudas en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Att barnen ska möta vuxna i förskolan som ser varje barns möjligheter och som är engagerade i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Personalens upplevelse på förskolan är att trygga barn och vårdnadshavare skapar  förutsättningar för en rolig och lärorik förskola. På förskolan är inskolningar en möjlighet för vårdnadshavare och barn att skapa trygghet och goda relationer mellan förskola och hem.Likabehandlingsarbetet är också av stor vikt för att tryggheten ska genomsyra hela verksamheten.Norrvallavägens personal vill behålla sina goda resultat i enkäterna eftersom deras erfarenhet är att trygghet skapar grund för ett lärande som präglas av glädje. 

4. BEMÖTANDE

MÅL: På Norrvallavägens förskola upplever samtliga vårdnadshavare och barn att de bemöts respektfullt.Norrvallavägens resultat utifrån föräldraenkäten och barnenkäten har ökat från 2015 till vt 2016.

BESKRIVNING: Enligt Lpfö så är det av stor vikt att förskolan samarbetar med vårdnadshavarna  för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskollärarna ansvarar för att tillsammans med vårdnadshavarna skapa en god inskolning för varje enskilt barn. Arbetslaget ska visa respekt och även ta ansvar för att det skapas en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Förskolan lägger stor vikt vid Likabehandlingsarbetet, där respekt för varje individ är en grundpelare. Bemötandet är för personalen på förskolan viktigt för att kommunikationen mellan förskola och hem ska bli den bästa - trygg, öppen, tillitsfull och glädjefylld.