Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Verksamhetsplan 2012/2013 förskoleområde 5

Förvaltningens mål: Samtliga förskolor skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare

FSO 5 MÅL
Förskollärare och barnskötare ökar sin förståelse för syfte och upplägg med föräldra aktiva inskolningar samt utvecklingssamtal där barn deltar

Beskrivning:
När förskollärare och barnskötare ökar sin förståelse för syfte och upplägg kring föräldra aktiva inskolningar samt utvecklingssamtal där barn deltar ökar också föräldrar sin förståelse för förskolans uppdrag. Det leder till ökad delaktighet och samarbete mellan hem och förskola.
Nuläge:
Förskolorna arbetar med föräldra aktiva inskolningar samt utvecklingssamtal där barn deltar. Det råder en viss osäkerhet kring hur arbetet ska utföras samt vad det syftar till.
Konkretisering:
Reflektioner i arbetslagen leder till ökad samsyn.
Målet är uppnått när ett gemensamt dokument är formulerat.
Stödjande insatser:
Reflektion på apt, pedagogisk dokumentation, ICDP
Avstämning:
Redovisning via stratsys senast 17 maj 2013.
FSO 5 AKTIVITETER
• Reflektion på apt
Reflektioner på apt under hösten ska leda fram till en gemensam samsyn och ökad förståelse för syfte och upplägg kring föräldra aktiva inskolningar samt utvecklingssamtal där barn deltar. Dokument för detta ska skrivas fram senast 31 januari.
Avstämning sker 17 maj via stratsys.

 

Nämndens åtagande: Förskolan skall synliggöra flickors och pojkars lärprocesser. Till slutet av läsåret 2012/2013 ska samtliga förskolor använda pedagogisk dokumentation som metod.
Förvaltningens mål: Varje förskoleområde systematiserar arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling

FSO 5 MÅL
Förskolorna ska utifrån ett synliggörande av flickors och pojkars lärprocesser skapa en verksamhet som utmanar och stimulerar till nya lärprocesser inom naturvetenskap, teknik och matematik

Beskrivning:
I dokumentationen ska fokus ligga på vilka utmaningar flickor och pojkar ges inom naturvetenskap, teknik och matematik. När dokumentationen används för att skapa nya lärprocesser blir den pedagogisk och arbetet blir prospektivt (framåtsyftande).
Nuläge:
Förskolorna dokumenterar, utvärderar och förbättrar verksamheten men detta sker inte systematiskt. Vi har påbörjat arbetet med att öka kunskaperna inom pedagogisk dokumentation genom reflektionsgrupper och föreläsningar.
Konkretisering:
Arbetslagen dokumenterar arbetsprocesser gällande naturvetenskap, teknik och matematik dvs. gör anteckningar utifrån det genomförda arbetet samt diskuterar och dokumenterar hur de ska gå vidare.
Målet är uppnått när samtliga arbetslag upplever ökad kunskap kring synliggörandet av lärprocesser genom pedagogisk dokumentation samt när reflektion kring dokumentationen blivit till systematik.
Stödjande insatser:
PU leder litteraturcirklar, deltar i ledningsgrupp, arbetslagens dagliga arbete. Reflektionsforum för självvärderingspiloter.
Avstämning:
Avstämning sker under varje aktivitet och en sammanfattande avstämning sker via stratsys.

FSO 5 AKTIVITETER
• Pedagogikutvecklare utbildar under tre tillfällen en representant från varje förskola i systematiskt kvalitetsarbete genom litteraturcirkel utifrån boken "Barns lärande - fokus i kvalitetsarbete"
För att stärka det systematiska kvalitetsarbetet för samtliga arbetslag utbildas representaner från varje förskola genom litteraturcirkel utifrån boken "Barns lärande - fokus i kvalitetsarbete". Representanterna för i sin tur vidare sina nya kunskaper till arbetslagen.
Avstämning sker genom att PU delger minnesanteckningar som sedan diskuteras i ledningsgruppen. 30 november utvärderas litteraturcirkeln medan utvärderingen av arbetslagens nya kunskaper sker 6 maj.

• Reflektionsgrupper på respektive förskola kring pedagogisk dokumentation
Varje förskola organiserar sina egna reflektionsgrupper där fokus ligger på pedagogisk dokumentation, både gällande personalens och barnens lärprocesser.
Avstämning sker genom att minnesanteckningar samt dokumentation finns tillgängligt för respektive chef.

• Reflektionsforum/workshops med självvärderingspiloterna. Dokumentationsarbete i Stratsys.
Respektive chef samt pedagogikutvecklare genomför reflektionsforum/workshops med självvärderingspiloterna vid två tillfällen under höstterminen. Personalen påbörjar dokumentationsarbetet i Stratsys.
Avstämning sker kontinuerligt via Stratsys samt under varje reflektionsforum/workshops.

 

Nämndens åtagande: 2012:5 Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna efter åk 1. (BUN, TSN)
Förvaltningens mål: Samtliga förskolor utvecklar verksamheten utifrån de språkliga och kommunikativa mål som läroplanen anger

FSO 5 MÅL
Förskolorna ska stimulera och utmana flickors och pojkars kommunikativa förmågor utifrån det vidgade språkbegreppet

Beskrivning:
Arbetslagen utgår från de erfarenheter samt förbättringsåtgärder som kommit fram genom självvärderingen under våren 2012. Utifrån detta utvecklas arbetet med det vidgade språkbegreppet samt med att skapa nya utmaningar och uttrycksformer i den vardagliga verksamheten.
Nuläge:
Personalen har, dels tack vare TRAS-verktyget men också genom reflektionsgrupperna, ökat sin förståelse för att språket inte bara består av det verbala. Utmaningen för personalen nu är att denna förståelse ska praktiseras i vardagen.
Konkretisering:
Arbetslagen erbjuder barnen en verksamhet där bildspråk, kroppsspråk samt uttrycksformer som: sång, musik, dans, drama rörelse mm, har stort utrymme.
Målet är uppnått när det finns dokumentation som stödjer detta.
Stödjande insatser:
TRAS, litteraturcirkel , BRUK
Avstämning:
31 oktober sammanfattas utvärderingarna av varje aktivitet samt förskolornas lokala mål.

FSO 5 AKTIVITETER
• Vi utbildar ytterligare 10-15 förskollärare och barnskötare i TRAS under hösten 2012.
Varannan vecka med start 20/9 och avslut 15/11.

• Uppföljning av BRUK A2.10
Arbetslagen följer upp och utvecklar arbetet från vårens undersökningar och förbättringsåtgärder.

• Språksamordnarna deltar i litteraturcirkel
Pedagogikutvecklare utbildar, under fyra träffar, språksamordnarna genom litteraturcirkel, avhandlingen "Att erövra literacitet" av Elisabeth Björklund.
Avstämning: PU samt ledning 4 december 2012.

 


Nämndens åtagande: 2012:6 Samtliga förskolor ska utveckla sitt arbete inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Målet är uppnått när självskattning (utifrån BRUK) har ökat från hösten 2012 till våren 2013. (BUN, TSN)
Förvaltningens mål: Samtliga förskollärare och barnskötare utvecklar sin medvetenhet och kompetens gällande naturvetenskap, teknik samt matematik och synliggör sina egna lärprocesser

FSO 5 MÅL
Förskollärare, barnskötare, flickor och pojkar skapar förståelse för samband inom naturvetenskap, teknik och matematik genom att utgå från barnens intressen inom dessa områden

Beskrivning:
För att förskollärare och barnskötare ska kunna skapa förståelse för samband tillsammans med flickor och pojkar krävs ökad ämneskompetens. Pedagogiska dokumentationen blir verktyg för att synliggöra barnens intressen och förståelse för samband.
Nuläge:
Personalen har, i och med implmenteringen av läroplanen, vetskap om de ökade kraven inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Dessa behöver dock förankras och realiseras i praktiken.
Konkretisering:
Utökad ämneskompetens ska leda till att barnen utmanas vidare i naturvetenskap, teknik och matematik. Utgångspunkten ligger i den pedagogiska dokumentationen och BRUK. Barnens intressen ligger till grund för utforskande av nya fenomen och samband.
Målet är uppnått när skattningarna har ökat från november 2012 till april 2013.
Stödjande insatser:
Föreläsningar, litteratur, BRUK
Avstämning:
BRUK A2.9, kriterie 3. Målet är uppnått när skattningarna har ökat från november 2012 till april 2013. Arbetslagen lämnar in till respektive chef senast 30 november samt 29 april.

FSO 5 AKTIVITETER
• Föreläsning om utforskande inom naturvetenskap
16 augusti föreläser Karin Persson-Gode för personalen om utforskande inom naturvetenskap.
Avstämning sker under planeringsdagarna.

• Förberedelse inför APT i november
Alla skattar individuellt i BRUK A2.9. Läsning i läroplanen om det aktuella ämnet.
Avstämning sker genom att allas skattning av kriterie 3 lämnas till respektive chef på apt i november.

• APT i November
Diskussion kring skattning i bruk. Vad ska undersökas?
Avstämning sker under apt samt arbetslagens reflektionsstunder.


• Undersökningar i verksamheten.
December-februari:
Undersökningar med utgångspunkt i kriterie 3 från BRUK A2.9, i verksamheten utifrån barnens intressen inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Avstämning sker genom reflektion på apt samt under arbetslagens reflektionsstunder.  Delger varandra kring undersökningarna.

• December-februari:
Vid varje reflektionstillfälle checkar personalen av och delger varandra kring undersökningarna.

• Föreläsning inom naturvetenskap
7 januari 2013 Föreläsning av Ingela Elfström inom naturvetenskap.
Avstämning sker genom reflektion på respektive apt.


• APT i februari
Undersökningarna klara.
Analys och reflektion. Identifikation av nuläge genom att delge varandra samt diskutera undersökningarna?
Vad blev resultatet? Varför? (Se analysfrågor).
Vilka förbättrings åtgärder behövs? Vem ansvarar? Lokalt mål bestäms.
Vad ska undersökas utifrån förbättringsåtgärderna?
Återsamling för att delge varandra.

• Genomförande av förbättringar i verksamheten.
Februari-mars:
Genomförande av förbättringar i verksamheten. Undersökningar i verksamheten utifrån barnens intressen inom naturvetenskap, teknik och matematik.

• Delger varandra kring undersökningarna.
Februari-april:
Vid varje reflektionstillfälle checkar personalen av och delger varandra kring undersökningarna. Undersökningarna klara.

• APT i april:
Undersökningarna klara.
Analys och reflektion.
Vilket blev resultatet? Varför? Blev det som planerat? (Se analysfrågorna.)
Ny individuell skattning i BRUK A2.9, kriterie 3.
Återsamling för att delge varandra.

• Gemensamt APT i maj
Förskollärare och barnskötare inspirerar och interagerar med varandra genom att visa upp årets arbete inom naturvetenskap, teknik och matematik och reflektera tillsammans.

 


Nämndens åtagande: Till 31 december 2012 ska andelen av de kommunala förskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg öka från 50 procent till 90 procent.
Förvaltningens mål: Samtliga förskolor arbetar för en hållbar utveckling

FSO 5 MÅL
Samtliga förskolor i Fso 5 är diplomerade i Grön Flagg där arbetet grundas på demokratiska processer och barns inflytande

Beskrivning:
Grön flagg syftar till hållbar utveckling där demokrati, empati, samspel och respekt bildar en helhet.
Nuläge:
Alla förskolor utom en i FSO 5 är diplomerade i Grön Flagg.
Konkretisering:
Varje barn skall erbjudas en verksamhet som genom lekfulla former stimulerar och utmanar barnets intresse och kunskap om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förskolan ska genomsyras av demokratiska processer där barns inflytande är centralt.
Målet är uppnått när barnens lärprocesser synliggörs i handlingsplanerna.
Stödjande insatser:
ICDP, nätverksträffar för miljöombuden
Avstämning:
Avstämning sker på miljöombudsträffar och apt.

FSO 5 AKTIVITETER
• Diplomering alternativt bibehållen diplomering i Grön Flagg utifrån demokratiska processer och barns inflytande
De förskolor som redan är diplomerade i Grön Flagg arbetar för att bibehålla diplomeringen genom att kontinuerligt skapa nya handlingsplaner. Den förskola som inte fått diplomering arbetar med sin slutrapport för att nå dit. Det demokratiska förhållningssättet ska genomsyra arbetet och barnens lärprocesser ska synliggöras.
Avstämning sker i december.

• Utbildning av en ICDP-vägledare
Vi utbildar en ICDP-vägledare för att möta behoven i området.


• ICDP-vägledning
Minst tre arbetslag får vägledning i ICDP under läsåret 2012/13.