Enkätresultat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje läsårs vårtermin får våra äldsta barn samt alla föräldrar i förskolan fylla i en enkät där de talar om hur de uppfattar verksamheten på vår förskola. Enkäterna är en viktig del av förskolans utvärderingsarbete för att vi ska hitta förbättringsområden. För att svaren ska ge en tydlig bild och ett jämförbart resultat är det av stor vikt att vi får in svar från alla föräldrar.

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Enkätresultat år 2015

Hållsta förskola barn 2015

Hållsta förskola föräldrar 2015