Utveckling och lärande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Språk

Genom böcker, läsning och sagoberättande får barnen utveckla sitt språk, sin fantasi, träna koncentrationsförmågan och sin empati. Vid läsningen får man också möjlighet till närhet och samtal.
I Eskilstuna kommun pågår ett projekt kallat Lässatsningen. Som en del i detta är Hållsta förskola en av 4 förskolor inom kommunen som har valts ut att delta i ett projekt kring bilderböcker. Projektet, där några av de äldre barnen deltar, kommer att avslutas med en utställning på Stadsbibliotetket i december.

På förskolan finns det också alltid böcker som barnen och föräldrarna kan låna hem, kanske till en ny godnattsaga på kvällen?

.Låneböcker 

Matematik

Vårt förskoleområde har tidigare fått pengar till ett projekt som ska lyfta fram vardagsmatematiken samt att tillverka "Mattepåsar". Påsarna är ett kompletterande material i vår verksamhet för att synliggöra matematiken i barnens vardag. De innehåller till exempel material som hjälper barnen att se mönster, former, para ihop/ hitta likheter och skillnader, mäta, väga, jämföra och räkna.

Antalsräkning

 

Mattepåsar

Även i skogen kan man ta  tillvara på tillfället att leka med matte. Barnen kan till exempel anpassat till sin ålder få uppdrag att hämta runda, platta, långa, tjocka, tunga saker osv. Att jämföra sakerna vi hittar i skogen utvecklar barnens matematiska medvetenhet. Man kan då t ex be barnet hämta en längre pinne eller olika stora stenar osv.

Utematte

Vi vill också utmana barnens matematiska lärande ännu mer i utemiljön på förskolans gård. Detta genom att stimulera till att experimentera med vatten vid ett nytt vattenbord och vid uppsatta hängrännor samt bland annat måla siffror, bokstäver, färger och former på olika platser. Vi vill på dessa sätt skapa fler tillfällen för samtal och reflektion kring matematik och olika symboler.

Naturvetenskap

Vi på förskolan vill också inspirera barnen att utforska sin omvärld. Att få experimentera och undersöka sin omvärld är en viktig del i barnens utveckling och förståelse.

 

Uteaktiviter är en viktig del av läroprocesser inom bland annat miljö, empati och motorik. Detta eftersom barnens upplevelser av och i naturen skapar intresse för utelek och väcker nyfikenhet kring djur och natur.