Språkutveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar efter förskolans mål för att varje barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera, uttrycka tankar och få ett rikt och nyanserat språk.
Detta tränar vi genom att dagligen ge barnen möjlighet att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning. Vi arbetar med språket genom att vi konkretiserar och benämner med ett språkmedvetet arbetssätt.
Vi tränar också genom sånger, rim och ramsor och genom att läsa sagor.

Vårt uppdrag enligt vår läroplan LPFÖ98/10:
"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen."