Minnesanteckningar föräldararåd 14 mars - 12

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Minnesanteckningar föräldraråd Hällberga 14/3-12

 

Närvarande:

 Leila Fornstedt Bouzguenda  Hampus och Kasper, Moje
 Kristin Svärd  Douglas, Fjärilen Guldvinge
 Caroline Eriksson Noak, Moje
 Elin Andersson Elsa, Misse
 Petra Andersson  Erik, Misse
 Förskolechef Emmy Borger

Verksamheten i förskolan styrs av:
• skollagen
• läroplanen för förskolan(Lpfö 98/10)
• lokal verksamhetsplan för förskolan (LVP)

I skollagen står det att vi i förskolan ska skapa forum för föräldrar att vara delaktiga samt ha möjlighet att tycka till om verksamheten inom de ramar som finns. Förskolechef kommer att kalla till ett möte/ termin, vill ni träffas oftare avgör gruppen det själv.
Det är bra om det finns representanter från alla avdelningar, så nu efterlyser vi fler intresserade föräldrar!

Hur vill ni föräldrar att föräldraråden ska utformas?

• Diskutera tankar kring skolans/förskolans framtid, vi värnar om vår skola!
• Bra forum för föräldrasynpunkter att lyftas
• Bra att kunna få bolla tankar och idéer
• Få information om verksamheten
• Jobba för att skapa gemenskap genom att ordna olika aktiviteter tex fester, klädbytardagar.

Synpunkter som kom upp:

• Är överskolningen bra som den är planerad? Oro hos vissa föräldrar kring upplägget. Utvärdering kommer att göras ht-12.
• Tekniken är eftersatt, vad kan man göra åt det?
Alltid en prioriteringsfråga vad pengar ska användas till. Budgeten styrs av hur många barn vi har, vi får platsbidrag/ barn och dessa pengar ska täcka alla kostnader som förskolan har.
• Staketet runt gården (barnstugevägen)är lågt, viktigt att det finns personal på alla delar av gården där barnen leker.
K-fast ansvarar för fastigheten, gården och staketet.
• Vore bra om cykelstället vid soptunnorna gick att använda. Emmy kollar med K-fast hur det går att lösa.

På föräldramötet ht-12 lyfts frågan om föräldraråd så vi kan få med representanter från samtliga avdelningar. I dagsläget skulle vi behöva 1 representant  till från Misse, 1 från Moje samt 2 från Blåvinge. Är du intresserad av att vara med redan nu så kan du kontakta Petra Andersson på Misse!

Antecknare: Emmy Borger