Likabehandlingsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla förskolor ska arbeta aktivt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Som stöd för arbetet gör förskolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Fogdegatans Likabehandlingsplan (den kommer att revideras vt-2013)

Fr o m l april 2006 gäller lagen (2006:65) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Lagens syfte är att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i förskolan/skolan.

Lagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling som 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning och trakasserier. 
Generellt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

 

Vision

Hos oss känner sig alla barn trygga och bemöts och behandlas med respekt för sin egenart. 
Alla barn vet vem de ska vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver stöd och hjälp. 
Alla vuxna arbetar medvetet och aktivt för att likabehandlingsplanen följs.

 

Delaktighet och inflytande

Ett gemensamt förhållningssätt gör att verksamheten har ett behov av en utbyggd samverkan med närsamhället. God social och emotionell kompetens bidrar på ett positivt sätt till varje individs möjligheter att lyckas i sin strävan efter framgång. 
All barngruppspersonal har utbildning/god kännedom i ämnet Social och Emotionell Träning (SET). Finns i verksamhetsområdets gemensamma utvecklingsprogram för barn/elever i åldrarna 1-12 år. 
All personal har gått en Mångfaldsutbildning för att få ökade kunskaper om bland annat andra kulturer.
Förvaltningens stödcentrum erbjuder handledning och konsultation vid behov.

 

Kartläggning och analys

Görs kontinuerligt och sammanställs årligen i november. Hur detta genomförs bestäms på enheten med tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund. Några förslag på användbara ”verktyg”är: 
BRUK, förskolebild, IUP
Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner. 
I samtal med barnen.

 

Mål och åtgärder

Det första som måste ske när någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn är utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling är att få kränkningarna att upphöra och förhindra att de fortsätter. 
Val och prioriteringar görs utifrån nulägesanalysen.
Skall vara TÖFTade och ansvarsfördelade.

 

Utvärdering

Likabehandlingsplanen utvärderas i samband med förskolans kvalitetsredovisning.

 

Kommunikation

Vi har i våra förskolor/skolor valt att arbeta med SET (Social- och Emotionell Träning) – ”Känslans ABC”.   Detta skapar ett behov av att starkare betona vårt samhälles värdegrund med nyckelord som respekt och tolerans. Det ställs idag också allt större krav på anpassning till snabba yttre förändringar. Man förväntas kunna samspela med sin omgivning för att nå både egna och gemensamma mål. I såväl privat- som arbetslivet är därför social och emotionell kompetens en stor tillgång för den enskilda individen.
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som all personal, alla elever och föräldrar känner till. 
Information om Likabehandlingsplanen ges i samband med att barnen börjar i vår förskola.
Lika väl som vi informerar om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet .
Anmälningsskyldighet, till socialtjänsten, gäller för all personal vid misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd.
Alla handlingsplaner och övriga dokument finns samlade på förskolans kontor.
Information till föräldrar ges regelbundet via brev/meddelanden till hemmen flera gånger per termin.  På förskolans hemsida finns aktuell information, där ibland likabehandlingsplanen.

 

Förebygga och förhindra

Att aktivt undervisa/träna barnen i människosyn och värdegrundsfrågor sker på olika sätt i barngrupperna, relevant till åldrarna.  Att visa varandra respekt är ett exempel på hur vi skall förhålla oss till varandra.
Det är viktigt att vuxna är goda förebilder. Vi personal ska vara professionella i vår yrkesroll, personliga åsikter och handlingar får inte förekomma.
Focus är vad barnet gör. 
Förskolan har ett barnskyddsombud som bland annat bevakar barnens dagliga miljö utomhus och inomhus. 
Personalen ansvarar för att utveckla normer för arbetet i barngruppen och samarbetar/diskuterar regler och förhållningssätt med familjerna. Detta görs bl a genom SET-arbetet (social- och emotionell träning)och Lpfö 98: normer och värden 2.1.
Vi ska bemöta pojkar och flickor på ett neutralt vis, inte förstärka könsrollerna. Barnen måste få vara sig själva, vi ska uppmuntra till olikheter.
Vi förhåller oss neutralt till olika religioner och när barns frågor kommer försöker vi svara eller tar reda på svar.
Alla barn ska ha förutsättningar att delta i verksamheten.

 

Upptäcka

All personal är observant och lyhörd för vad som sker på förskolan.
Både barn och vuxna skall ha ett förhållningssätt som klart visar att vi respekterar varandra.
Viktigt är att personal uppmärksammar kränkningar av olika slag t.ex. sparkar, slag, utfrysning,verbalt ex. ”du får inte….”. 
Ett aktivt jämställdhetsarbete liksom kunskap om hur olika faktorer sammantaget påverkar situationen är av stor vikt vid arbetet att motverka kränkningar. 
Regelbundna enkäter och samtal ger information om hur barnen trivs i förskolan. Föräldrar som är oroliga för sina barn, kontaktar förskolan.

 

Utreda

Vi tar alla anmälningar på allvar.
Den som har kännedom om vad som hänt informerar närmast ansvarig för barnet.
Den ansvarige för gruppen försöker utreda händelsen.
Samtal förs med alla inblandade. Syftet är att hitta roten till händelsen samt att hitta vägar till överenskommelse.
Vid svårare fall eller upprepning kontaktas ansvarig chef.
Skulle personal eller annan vuxen ha orsakat barnet kränkande behandling skall berörd chef kontaktas för utredning och åtgärder.
Utredning,(offentlig handling), åtgärd, (ej offentlig handling) och uppföljning skall
dokumenteras. Blanketter finns.
Händelser, som innebär allvarlig fara för liv och hälsa, skall också rapporteras till Arbetsmiljöverket.  Berörd chef är ansvarig.
Vid misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd, är förskolan skyldig att anmäla till socialtjänsten, detta gäller också var och en av förskolans personal.
Enheten svarar för diarieföring och förvaring av blanketten. Beaktar sekretess.
Sparas X antal år.

 

Åtgärda

Händelse mellan barn
Uppmärksamma. Prata med barnen om vad/det som hänt.
Ställ ”hur” frågor. Ex. ”Hur kunde det bli så här?”
Visa med bestämdhet att beteendet inte accepteras.
Barn skall inte bara säga förlåt utan även göra/visa förlåt (SET-arbetet)
Direkt få frågan: ”Hur ska vi göra för att det ska bli bra igen?” Det finns många frågor att ställa. ”Känns det bra nu?”, ”Kan vi fortsätta leka?”
Informera berörd familj.
Dokumentation skall göras vid upprepning eller i allvarliga fall.

 

Händelse mellan vuxen och barn
Vad har hänt?  Lyssna. Om en vuxen gör något du anser vara fel ska du säga det till den. Fråga ”hur tänkte du”?
Inga diskussioner får föras över barnens huvud eller i dess närhet.
Informera berörd familj.
Vid upprepning måste chefen få veta samt vidta åtgärd.
Dokumentera det som hänt samt åtgärder.

 

Blanketter
1. Utredning om kränkande behandling
2. Åtgärdsprogram vid kränkande behandling
3. Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling