Målsättning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ur förskolans läroplan:


”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

 

 

 

 

Så här arbetar vi på Bikupan för att nå målen i Läroplan för förskolan

 

Vår målsättning är att skapa trygghet för både barn och föräldrar. Genom daglig närkontakt ska varje barn bli bekräftat.

Vi vill genoom problemlösning utveckla barnens eget tänkande och lägga grunden till ett livslångt lärande.

Målet är att ge dem ett gott självförtroende och lära dem att bli ansvarstagande och hänsynsfulla individer samt att ge barnen mer tid i vardagssituationerna.

Tillsammans med "våra" föräldrar vill vi skapa en bra grund för barnens fortsatta utveckling. Vi vill att alla ska trivas och ha roligt tillsammans.

 

 

 

mål 

 

Edlingevägens mål för att uppnå åtagandena:

Trygghet
Mål
Under läsåret upplever alla barn och vårdnadhavare på Edlingevägens Förskola att de känner sig trygga på förskolan. Vi strävar efter att bibehålla eller höja resultatet av förskoleenkäten.

Dokumentera, synliggöra och kommunicera lärprocesser
Mål
I lärprocesser som är både stimulerade och utmanade ska samtliga flickor och pojkars utveckling och förändrat kunnande vara synliggjort, kommunicerat och dokumenterat.

Respektfullt bemötande

Mål
Samtliga vårdnadshavare och barn upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Enhetens resultat har ökat utifrån ingångsvärdet/nuläget från de båda brukarenkäterna.

Språkutveckling; Lässatsning
Mål
 

På Edlingevägens Förskola skapas läslust och goda läsvanor hos flickor och pojkar.

Inflytande
Mål 
Alla barn ska uppleva inflytande i verksamheten.

Hållbar utveckling
Mål
Vi kommer att arbeta enligt vår handlingsplan för grön flagg där alla är delaktiga.