Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2016

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla förskolor ska arbeta aktivt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Som stöd för arbetet gör förskolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

 

 

 

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

Edingevägens förskola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Grunduppgifter

Ansvarig för planen

Förskolechef.

 Vår vision

• Hos oss känner alla barn sig trygga och bemöts och behandlas med respekt för sin egen person.

• Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering och annan kränkande behandling.

• Alla som arbetar på förskolan är goda förebilder och har ett förhållningssätt som förebygger trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Planen gäller från 2015-09-25-2016-06-30

Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet

 • Personalen har samtalat med barnen om deras syn på kamrater, trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande.
 • Vårdnadshavarna har gjorts delaktiga genom föräldramöte och föräldraråd

Personalens delaktighet

 • Samtlig personal har fått kunskap om vilka lagar som styr.
 • Utvecklingsgruppen har tillsammans med chef, bitrrädande chef och pedagogikutvecklare samarbetat i frågan i syfte att säkerställa att arbetet med upprättandet av planen sker, följs upp och utvärderas.

Förankring av planen

Genom föräldramöte, utvecklingsgrupp och arbetsplatsträff då vi går igenom planen.  Samt genom personalens arbetssätt och organisation i verksamheten med barnen. Likabehandlingsplanen berättas om på inskolning samtalen Planen ska även finnas tillgänglig på varje avdelning och på förskolans hemsida.

Utvärdering

 Fjolårets utvärdering av planen:

Incidentrapporteringen under några veckor i mars framkom att barnen knuffas oavsett ålder. Nedlåtande kommentarer finns bland barnen i leken och det är viktigt att pedagoger är i närheten av barnen när de leker både ute och inne. Vi är i behov att fördela oss utomhus på både framsidan och baksidan. Intervjuer av de äldsta barnen har gjorts under året som varit utifrån frågeställningar som tagits fram i utvecklingsgruppen. Intervjufrågorna behövs se över och ev. ta bort eller lägga till några frågor. Utvecklingsgruppen ansvarar för att det görs. Vi känner att vi under året som kommer behöver diskutera de olika begreppen i Likabehandlingsplansarbetetoch hur de finns med oss i den dagliga verksamheten. Vad är en kränkande behandling? Behöver lyftas och diskuteras.  Dokumentet, Likabehandlingsplanen, känns inte som pedagogernas då de inte varit med och skapat dokumentet.
Upplevelsen är att vi arbetar med likabehandling både i vardagen och på reflektionerna men vi har inte dokumenterat det som likabehandlingsplans arbete. Under året som kommer skapar vi en systematik i dokumentationen kring likabehandlingsaretet. Vi har under året genomfört incidentrapporteringen på varje avdelning och lyft dessa i UVG, annars har tyvärr inte UVG-gruppen haft kontinuerliga samtal kring likabehandlingsarbetet. Vi bestämmer att vi tar bort incidentrapporteringen och dess dokumentation. Vi kommer att varje avdelningsreflektion lyfta likabehandlingsarbetet på respektive avdelning. Som verktyg kommer vi ha ett reflektionsprotokoll där det finns punkter som berör likabehandlingsarbetet för att tydliggöra och synligöra alla delar av lagen, samt frågor utifrån likabehandlingsarbetet kommer också finnas med. Detta protokoll ska dokumenteras och följas upp varje avdelningsreflektion.
Årets plan ska utvärderas senast 2016-06-30

Årets plans utvärdering

Den ska följas upp i samband med övriga uppföljningar på måluppfyllelse utifrån Lpfö 98/10.

Verksamheten ska utvärdera de främjande och förebyggande insatserna som uttalats i Likabehandlingsplanen.
Planen utvärderas i Utvecklingsgruppen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechef.

 

Stödjande insatser

Edlingevägens förskola ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga av solidaritet och tolerans för olikheter samt uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten på förkolan ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.
På Edlingevägens förskola ska beaktas och tas tillvara barnens behov av att reflektera över och dela med sig avsina tankar kring olika livsfrågor.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål och uppföljning

Personalen ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar som de omfattas av.

Insatser:

 • Förskolechefen ansvarar för att arbetet med främjande av likabehandling utgår från strävansmålen i Lpfö - 98/10.
 • Förskolechefen och förskollärare ansvarar för att arbetet med att främja likabehandling och en god miljö för barnen är en del av personalens uppdrag.
 • Arbetet sker först och främst i det direkta arbetet med barnen, men följs upp i   utvecklingsgruppen (1 gång/månad) och på avdelningsreflektioner, personalmöten och föräldramöten samt utvecklingssamtal med vårdnadshavare och barn.
 • Avstämning sker även i Ledningsdialog med Skolchef i juni 2016

 

Ansvarig

Förskolechef och Förskollärarna

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår kontinuerligt och följs upp kontinuerligt enligt ovan och utvärderas senast juni 2016.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder


Varje avdelningsreflektion lyfts likabehandlingsplanen utifrån ett barn- barnperspektiv och vuxen-barn-perspektiv samt dokumenterar förebyggande, genomförda arbeten. Rapporterar incidenter son skett.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Hur barn och föräldrar har involveras i kartläggningen

 • Personalen har samtal med barnen utifrån diskriminering och kränkningar.
 • Föräldrar får information och har getts möjlighet att på föräldramöten att diskutera och lämna synpunkter på innehållet i likabehandlingsplanen.

Hur personalen har involveras i kartläggningen

 • Personalen arbetar medvetet med att observera vad som pågår mellan barnen och mellan sig själva och barnen avseende diskriminering och kränkningar.
 • Incidenterna dokumenteras och följs upp med olika insatser.

 

Förebyggande insatser

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Vår motivation till insatserna

 • Vi har under kartläggningsperioden observerat att barnen utövar knuffar, slag och bitningar mot varandra. Vi har under kartläggningen även observerat att visa uteslutningar mellan barn finns.
 • Vi samtalar tillsammans med barnen om mångkulturalitet, regnbågsfamiljer, olika språk och traditioner. Detta blir en del av vardagen och fånga det i stunden.

Mål och uppföljning

 • Barnen har en trygg, hälsofrämjande och kamratlig miljö på förskolan.
 • Allas lika värde.
  * Kompisdag med gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra på förskolan.

Uppföljning sker kontinuerligt enligt våra främjande insatser.

Utvärdering sker årligen i juni i samband med verksamhetsrapporten.

Personalens insatser

 • Vi avbryter direkt om barn utövar fysiska slag mot annat barn.
 • Vi samtalar med barnen utifrån frågor som rör barnens uppfattning om trivsel och trygghet på förskolan. Dessa samtal genomförs en vecka på hösten och följs upp med samma frågor under en månad under våren. Frågorna formuleras i utvecklingsgruppen under hösten.
 • Incidentrapportering sker kontinuerligt över året på alla avdelningar.

Kartläggningen ligger som grund för kommande års aktualisering av planen.

Ansvarig

All personal går in aktivt och avbryter när man hör barn som uttrycker sig nedlåtande eller går fysiskt på andra barn. Förskollärare ansvarar för att samverkan med föräldrarna sker enligt ovan insats. All personal medverkar aktivt i arbetet med föräldrasamverkan.

Datum när det ska vara klart

 • Uppföljning sker kontinuerligt på Utvecklingsgruppen 1 gång/månad.
 • Avstämning i Ledningsdialog med Skolchef i juni 2016.
 • Utvärdering sker senast 30 juni 2016.

 

Rutiner för akuta situationer

Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola!

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 • Personalen ska ha god uppsikt över de områden och platser där barn befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling.
 • Personalen ska i sitt arbetssätt och förhållningssätt planera och organisera för att kunna samspela, kommunicera och interagera med barnen.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Barn och föräldrar vänder sig till personalen på respektive avdelning. Alternativt till förskolans chef.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Personalen ingriper och agerar på lämpligt sätt utifrån diskrimineringens eller kränkningens omfattning, vilket även innefattar samverkan med föräldrar.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 

Ansvar Personal:

 • På veckoreflektionerna reflekterar personalen medvetet över hur veckan varit avseende sitt eget och kollegors förhållningssätt mot barnen.
 • Det uppkomna tas om hand av personalen själva i form av diskussioner och nya insikter. Chefen informeras om vad som pågår.
 • Varje pedagog är skyldiga att anmäla kollegor

Ansvar Personal och Förskolechef:

 • Personal som ser och hör eller misstänker att diskriminering och kränkning pågår på annat håll på förskolan, tar det uppkomna med berörd person, utifrån ett barnperspektiv.
 • Förskolechef och kollegor finns som stöd för att våga ta samtalet.
 • Målet är dock att alla ska kunna prata med varandra om att "leva värdegrunden", varaprofessionella i vårt uppdrag med att det är läroplanen som styr vårt professionella förhållningssätt enligt förordningens krav.

Ansvar Förskolechef:

 • Chef ansvarar för och säkerställer att diskriminering och kränkningar upphör samt anmäler till huvudman enligt bilaga.
 • Förskolechefen ansvarar för att ställa frågan om vad som sker i arbetslaget avseende det uppkomna.
 • Chefen avgör hur han/hon behöver agera om problematiken kvarstår i arbetslaget.
 • Förskolechefen håller sig informerad och blir informerad enligt rutin och agerar utifrån sitt ansvar.
 • Förskolechef gör en anmälan om kränkning till förvaltningen enligt gällande blankett. Se bilaga ”Anmälan”.
 • Förskolechef utreder enligt gällande blankett. Se bilaga "Utredning om kränkande behandling".
 • Förskolechef upprättar ett åtgärdsprogram utifrån utredning samt gör en uppföljning. Se bilaga "Åtgärdsprogram vid kränkande behandling".

Rutiner för dokumentation

Se föregående rubriceringar i Förskolechefens ansvar.

Ansvarsförhållande

Förskolechef i samverkan med personalen.