Rävlyan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tillbaka

TEMA

Vi arbetar med Tema, för att det är en process som kan utvecklas på många olika sätt.

Varje barn ska följa ett händelseförlopp tillsammans med de andra barnen.

Temat skall gå som en röd tråd över hela verksamheten. Vi söker kunskap tillsammans med barnen och utveckling sker genom skapande, sång, ramsor, lek, sagor och rörelse.

Eftersom barnen utvecklas olika, är det viktigt att planera på så sätt att man kan tillfredsställa de olika behov som finns i barngruppen.

 

SPRÅK

Vi strävar efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och förmåga att kommunicera och uttrycka tankar. Att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning, och kunna lösa problem och konflikter genom språket. Vi arbetar med språket genom att vi konkretiserar och benämner på ett språkmedvetet arbetssätt.

Vid utforskandet av teman styr vi så att barnen på ett upptäckande, bearbetande och fördjupande sätt upplever sina upplevelser genom det talande språket.

Vi använder oss bl.a. av sånger, rim och ramsor och genom att läsa böcker.

 

MATEMATIK

Vi strävar efter att varje barn på ett lustfyllt och innehållsrikt sätt utvecklar sin förmåga till lärande i matematikens värld och att de får en förståelse för tid och rum. Vi strävar efter att varje barn utvecklar en skapande förmåga att bygga i olika material, för att förstå olika former och volymer. Vi använder oss av matematiska termer i olika vardags situationer.

 

NATUR

Vi går till skogen där barnen får förståelse för vår natur. Där lär vi barnen visa respekt för naturen och allt levande. Genom lek övas motoriken och fantasin och barnen använder alla sina sinnen. Här får vi även in språk och matematik.

Enligt läroplanen för förskolan skall vi sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och vi arbetar efter våra uppsatta mål i Grön Flagg.

LEK

Barnens lek har stor betydelse för deras utveckling och lärande inom flera områden, motoriskt, socialt och emotionellt. Vi ger dem möjlighet att leka fritt och organiserat.

I leken utvecklar de sitt språk, fantasin och bearbetar erfarenheter. Förmågan till socialt samspel tränas; turtagning, ömsesidighet, respekt mm.

 

SOCIALT SAMSPEL

Vi strävar efter att barnen ska utveckla sin emotionella och sociala kompetens, däribland empatiförmåga, generositet, ansvarstagande och inflytande. Med andra ord sin förmåga till ett harmoniskt samspel med andra. Att stärka varje enskilt barns självkänsla, få alla att känna glädje och trygghet hos oss varje dag är vårt grundläggande mål.

 

SAMLING

Efter lunchen har vi samling där vi läser för barnen och ofta har aktiviteter som är förknippade med aktuellt tema, åtagande eller Grön Flagg.