Samling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje dag innan maten har vi samling. Där delar vi oftast upp barnen i två grupper. I samlingarna pratar vi om vad som har hänt under dagen, vi sjunger, har avslappning, massage, dansar, räknar eller leker olika typer av lekar. Det är en möjlighet för både barn och pedagog att reflektera över dagens aktiviteter.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:2 Utveckling och lärande
"Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet."