Läsning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med litteratur på flera olika sätt, både spontant och planerat.

Varje dag efter maten har vi planerad läsning där vi oftast delar upp barnen i tre mindre grupper. Att läsa, diskutera och analysera böcker utvecklar bland annat vårt ordförråd, koncentrationsförmåga, fantasi och kan ge insyn i olika livssituationer. 

En gång i månaden kommer bokbussen där vi lånar böcker utefter barnens intressen och våra aktuella aktiviteter/grupper.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10

2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska sträva efter att varje barn
* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
* utvecklar intresse för skritspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
* utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,