Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla förskolor ska arbeta aktivt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Som stöd för arbetet gör förskolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Vi omarbetar vårt material för tillfället, men vårt arbete kring kränkande- och diskriminerande handlingar fortlöper. Har ni frågor om arbetet prata gärna med någon av personalen eller ta kontakt med Eva-Marie Borger. 
Ärla Förskolas Likabehandlingsplan