Enkätresultat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje år får barn och föräldrar i förskolan fylla i en digital enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av förskolans arbete för att bli bättre.

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Enkätresultat 2013

Årbygatans förskola barn 2013

Årbygatans förskola föräldrar 2013

 

Analys

Svarsfrekvensen för förskolan som helhet var mycket låg, endast 48 svar vilket ger en procentsats på 40 %. Den avdelning som hade flest svar hade 55 %, övriga avdelningar låg på 20-35 %. Vi har i analysarbetet inte lagt någon större vikt på resultatet på grund av den låga svarsfrekvensen utan istället fokuserat på vad orsakerna har varit till att så få lämnat in. Avdelningarna har i sina svar beskrivit på vilket sätt enkäterna lämnats ut och hur inlämnandet har gjorts. Den avdelning som har fått flest svar har lämnat ut sina enkäter personligen och har vid flertal tillfällen också uppmanat vårdnadshavarna om att få in enkäterna. Finns andra avdelningar som gjort likartat och andra som lagt enkäterna i barnens kläd fack. Oavsett hur avdelningarna har gått tillväga har resultatet inte varit tillfredställande. 

En av orsakerna till det låga svarsantalet tror vi kan bero på att många av våra vårdnadshavare, som till över 90 % har annat modersmål, främst arabiska, har svårt att förstå innehållet på ett flertal frågor och därför inte lämnar in enkäten i dess helhet. Även om vårdnadshavarna på föräldramöten och utvecklingssamtal blivit informerade om verksamhetens innehåll och mål kan det vara svårt att via en så omfattande enkät svara på så många frågor. Vi har också en ordinarie personal som är arabisktalande som anser att i den översättning som är gjord blir frågorna mindre begripliga än i den svenska enkäten.

I barnenkäten svarade 19 barn av 46 vilket motsvarar 41 %. Vi är inte nöjda antalet svar med resultatet hos de som svarade var glädjande. Av de 9 frågor som ställdes var 8 högre än kommunsnittet. I en tregradig skala låg resultaten mellan 2,56–2,89. Vi kan se att det finns en hög nöjdhetsgrad hos dessa barn såväl på verksamheten som på trygghet och trivsel. 

Slutsats

Till nästa års enkät finns risken att årets resultat gällande svarsfrekvensen upprepar sig.  Vi har och kommer fortsättningsvis att nogsamt informera våra vårdnadshavare kring vår verksamhet och kring dess mål via de fora som vi har. Samtliga avdelningar kommer nästa gång att personligen lämna ut enkäterna och under svarstiden kontinuerligt uppmana vårdnadshavarna att lämna in enkäten. För att få svar på ett av nämndes åtaganden, ”samtliga barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan”, kommer vi under hösten och våren att lämna ut en egen enkät med bara fyra frågor som just lyfter den frågan. Dessa fyra frågor är samma som finns i den gemensamma enkäten. Vi gör detta för att se om det blir någon skillnad när endast ett fåtal frågor ställs och dessa heller inte är alltför svåra att förstå.

 

 

Enkätresultat tidigare år

Årbygatans förskola BARN.pdf

Årbygatans förskola föräldrar 2012