Eskilstuna kommun
02 september 2014 13:32

Forum för hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Forum för hållbar utveckling i Eskilstuna var under mandatperioden 2007-2010 ett forum för kommunen, de kommunala bolagen, andra myndigheter, föreningar, organisationer, företag och övriga med intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Forumet kommer troligen att ersättas av någon annan organisationsform. Vi presenterar ändå här Forumets verksamhet för den som är intresserad.

Uppgiften för forumet är att fortlöpande verka för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i Eskilstuna. I detta arbete ingår bland annat miljö- och folkhälsofrågor.

Forum för hållbar utveckling ska genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, diskussion och initiativ i och utanför den kommunala organisationen verka för åtgärder som syftar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Arbetssättet ska vara processinriktat och öppet för nya arbetsformer.

Forum för hållbar utveckling har i egenskap av fullmäktigeberedning rätt att väcka ärende i fullmäktige inom sitt verksamhetsområde.

Forumets styrgrupp, som består av sju förtroendevalda, har valt att i första hand arbeta med utåtriktade frågor.

Styrgruppen är jury för Eskilstuna kommuns miljöpris och Eskilstuna kommuns folkhälsopris.

Styrgruppen bereder även "Projektbidrag för hållbar utveckling". Beslut om bidragsfördelning fattas av kommunstyrelsen.

Forumet startade i slutet av 2007. Det ersätte Miljörådet och Folkhälsorådet.

 

 

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan