Mälarstranden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Mälarstranden

Utefter Mälarstranden finns det många områden som nu har anslutits till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Trots det finns det många bristfälliga avlopp kvar som inte klarar av dagens hårdare reningskrav.

Mälaren försörjer dagligen över en och en halv miljon människor med dricksvatten. Det är därför viktigt att förbättra och skydda vattnets kvalité. Det otillräckligt renade vattnet som många enskilda avlopp släpper ut är en bidragande faktor till övergödningen av Mälaren.

Eskilstuna kommuns miljökontor driver ett tillsynsprojekt riktat mot enskilda avlopp i de områden vid Mälarstranden där det finns möjlighet att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Målet med projektet är att minska miljöpåverkan från de enskilda avloppen vid Mälarstranden.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har tidigare gjort bedömningen att samtliga fastigheter kring Mälarstranden ska anslutas till det kommunala nätet. De fastigheter som är undantagna från anslutning är obebyggda tomter, fastigheter med lägre standard som inte har indraget vatten eller avlopp samt fastigheter där det finns ett avloppssystem yngre än 15 år.

De fastighetsägare som saknar giltigt skäl att inte ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet kan komma att föreläggas om förbud att släppa ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. Föreläggandet förenas med ett vite.

När utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i området är klart får du som fastighetsägare ett informationsbrev om vilka bestämmelser och krav som gäller.

Mer information om Mälarstrandsprojektet kommer att finnas på Eskilstuna Energi & Miljö AB:s webbplats.

Vi har tagit fram ett faktablad som beskriver vad du kan göra med gamla slamavskiljare och slutna tankar som tas ur drift.