Ej bygglov eller anmälan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan när du ska:

  • anordna en skyddad uteplats med mur eller plank, 1,8 m högt, inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • anordna ett eller flera skärmtak över uteplatser, balkonger eller entréer om sammanlagt högst 15 kvm.
  • bygga en eller flera fristående friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea om högst 15 kvm och högsta höjd 3,0 meter.

lovfria åtgärder

Illustration: Boverket

Klicka här för att se bilden i större format

Vad kan få kallas för friggebod?

Friggebodar kan bara användas som komplement till befintliga en- eller tvåbostadshus och ska vara fristående från bostadshuset. Friggeboden får alltså inte byggas samman med huvudbyggnaden.

Till exempel kan inte en samfällighets pumphus i ett fritidsområde kallas för friggebod. En teknikbod till en 3G-mast är inte heller en friggebod.

Hur stor får den/de vara?

Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15,0 kvadratmeter och höjden från mark till taknock får vara högst 3,0 meter.

Var får en friggebod placeras?

I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp en eller flera komplementbyggnad(er), så kallade friggebodar.

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan medge att friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Skriftliga medgivanden på en situationsplan med bodens läge inritat utgör en säkerhet mot framtida granntvister.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

Om en friggebod större än 10 kvadratmeter placeras närmare bostadshus än 4,0 meter, ska boden utföras så att brandspridning förhindras i 30 minuter (EI30).

Behövs bygglov?

Nej. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan det krävas tillstånd enligt Miljöbalken inom strandskyddat område, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ingen huvudbyggnad finns på fastigheten behövs bygglov.

Kraven i 8 kap plan- och bygglagen (PBL) gäller alltid.