Bygglov och andra lov

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Bygglov

Börja med att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område, samlad bebyggelse eller område med områdesbestämmelser genom att kontakta bygglovsavdelningen. Om fastigheten ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser - ta reda på vilka bestämmelser som gäller för byggande inom området genom att kontkta bygglovsavdelningen eller läsa detaljplanen.

Handlingar som krävs för att söka bygglov:

  • Ansökan om bygglov - ansökningsblankett
  • Situationsplan. Om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område ska situationsplanen ritas på en nybyggnadskarta som beställs via formuläret för beställning av Nybyggnadskarta/ Tomtkarta. Utanför detaljplanelagt område kan situationsplanen ritas på en förrättningskarta eller grundkarta som beställs av lantmäteriet. Ny- eller tillbyggnaden samt avstånd till tomtgräns ska vara tydligt markerad och måttsatt.
  • Fasadritningar mot samtliga väderstreck med befintlig och ny marknivå inritad.
  • Planritning som visar att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Förslag på kontrollansvarig, om sådan krävs. Kontkata bygglovsavdelningen för vägledning.

Vad händer med din bygglovansökan?
Först registreras din ansökan och får ett diarienummer. Därefter hamnar ansökan hos en handläggare som granskar den utifrån samhällets krav. Behöver handlingarna kompletteras, kontaktar vi dig.  De flesta beslut fattas av handläggaren på delegation, men ibland krävs att beslutet tas i nämnden. Avslagsbeslut tas alltid i nämnd. Nämndens beslut är ett politiskt beslut. Bygglovbeslutet får du per brev.

Hur lång tid tar ett bygglovbeslut?
Handläggningstiden är bl.a. beroende av åtgärdens omfattning och tiden på året (vår och sommar är högsäsong). Från att fullständiga handlingar inkommit, ska beslut dock fattas inom tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om det behövs på grund av utredningen i ärendet. Du får i så fall information om förlängningen innan den första tioveckorsperioden har gått ut.

Har du ångrat dig?
Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre kan du återkalla din ansökan innan bygglovet är beslutat. Men du måste räkna med att betala en avgift för den tid som förvaltningen lagt ner på ditt ärende.

Är du inte nöjd med beslutet?
Då kan du överklaga till länsstyrelsen i Södermanlands län om du är sökande eller sakägare i bygglovsärendet. Du ska däremot skicka överklagan till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Byggavdelningen
631 86  ESKILSTUNA

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningen senast tre veckor från att du fick del av beslutet. Du ska skriva vad du anser är fel och vad du anser ska ändras i beslutet. Glöm inte berätta vilket ärendenummer du överklagar och ange ditt namn, adress, personnummer eller organisationsnummer. Bifoga gärna en kopia av beslutet.