Brandsäker eldning ute

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Glöd

Kommunen har rätt att inskränka den enskildes rätt att elda utomhus - SFS 2003:778 kap 10 §1.

Rekommendationer och regler för eldning i vanliga fall:

 • Eldning sker alltid på eget ansvar
 • Elda inte om det blåser kraftig vind
 • Elden får inte lämnas obevakad
 • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
 • Vidta åtgärder för att hindra brandspridning; gör i ordning en eldstad
 • Röj undan brännbart material i närheten av elden
 • Ha tillgång till släckutrustning
 • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands.
 • Öppen låga, marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats.
 • Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang.
 • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.


  Det är i normala fall tillåtet att elda trädgårdsavfall (allt annat avfall är förbjudet) utomhus inom  detaljplanelagt område de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Man måste dock ta hänsyn så att grannar eller kringboende inte störs av röken.

 

Generella regler


Ansvar

Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

 

Släckutrustning

 Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning.

Eldningsförbud

Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen

Eldning utan anmälan

Eldar du i mindre omfattning, ex. bränner ris eller eldar trädgårdsavfall och dylikt på lämplig plats utanför tätbebyggt område kan det accepteras så länge röken inte för med sig sanitär olägenhet för dina grannar.

Anmälningspliktig eldning

Om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål och dylikt ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Anmälan till räddningstjänsten

Anmäl till räddningstjänsten. Behöver du mer information telefon 016-710 74 00 vardagar mellan 08.00-16.00. 

APP för brandriskprognos 

Här kan du se hur du lägger in en APP för brandriskprognoser.

Här ser du MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap)  brandriskprognos.

Mer information

Elda i trädgården

Backyard burning - elda avfall

Ved- och pelletseldning